Zlecenie pracownikowi pracy zdalnej

 

W związku z wejściem w życie w dniu 8 marca 2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa COVID-19), która w art. 3 wprowadza możliwość zlecenia pracownikowi pracy zdalnej, pojawiły się wątpliwości w jaki sposób pracodawca może zlecić pracownikowi pracę zdalną.

Wobec tego, że przepis art. 3 Ustawy COVID-19, ani też inne przepisy omawianej ustawy nie przewidują w tym zakresie żadnych wymogów, należy stwierdzić, że zlecenie pracy zdalnej może nastąpić w każdy sposób, w tym ustnie (np. przez telefon). W związku jednak z tym, że przepis art. 3 Ustawy COVID-19 wymaga, aby zlecenie pracy zdalnej nastąpiło na czas określony (a zatem okres wykonywania pracy w sposób zdalny powinien zostać przez pracodawcę z góry zdefiniowany), w interesie zarówno pracodawcy jak i pracownika, w celu uniknięcia późniejszych wątpliwości rekomendowane jest, aby zlecenie pracy zdalnej następowało chociażby poprzez e-mail, w którym pracodawca wskaże pracownikowi okres czasu przez jaki pracownik zobowiązany będzie świadczyć pracę w sposób zdalny.

Podkreślić należy, że praca zdalna nie stanowi jakiejkolwiek formy zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Przeciwnie, jak sama nazwa wskazuje, praca zdalna oznacza obowiązek świadczenia pracy na rzecz pracodawcy w godzinach pracy pracownika, wyłącznie z tą różnicą, że praca nie będzie wykonywana w miejscu wskazanym w umowie o pracę. Pracownikowi z tytułu pracy zdalnej przysługuje wynagrodzenie za pracę na dotychczasowych zasadach.

Czy praca zdalna może zostać zlecona kilka razy temu samemu pracownikowi?

W mojej ocenie art. 3 Ustawy COVID-19 nie stoi temu na przeszkodzie, jednak należy zwrócić uwagę, że przepis wyraźnie wskazuje, że zlecenie pracy zdalnej może nastąpić w celu przeciwdziałania COVID-19. Tym samym zawsze wówczas, gdy podstawą zlecenia pracy zdalnej będzie przeciwdziałanie COVID-19, pracodawca uprawniony będzie zlecić pracownikowi pracę zdalną.

Krzysztof Berger / adwokat