Z dniem 13 października 2019 r. utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) mający na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. CRBR powołany na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek. Rejestr ma charakter jawny, a informacje o beneficjentach rzeczywistych gromadzone w CRBR udostępniane są nieodpłatnie.

Konsekwencje dla spółek handlowych związane z powstaniem CRBR

Z powołaniem do życia CRBR wiąże się nałożenie na spółki handlowe (z wyłączeniem spółek partnerskich) dodatkowych obowiązków polegających na zgłaszaniu do CRBR danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych spółek, a także ich aktualizowaniu. Zgłoszeniu do CRBR podlegają także dane członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółek.

W CRBR ujawniane są dane beneficjentów rzeczywistych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL (datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL), informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia do CRBR dokonuje nieodpłatnie osoba uprawniona do reprezentacji spółki poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Portalu Podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjentem rzeczywistym, który powinien zostać zgłoszony do CRBR, jest w  skrócie osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę.

Przykładowo w przypadku spółek kapitałowych beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki.

Termin na dokonanie zgłoszenia do CRBR

W przypadku spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) po utworzeniu CRBR, tj. od 13 października 2019 r., informacje do CRBR należy zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany.

Natomiast spółki, które istniały na dzień powstania CRBR, tj. na dzień 13 października 2019 r., powinny zgłosić informacje do CRBR w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 r.