Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w ubiegłym miesiącu interpretację indywidualną, z której wynika, że prowadzenie samodzielnie jednoosobowej działalności gospodarczej nie stoi na przeszkodzie do uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z posiadaniem więcej niż jednego samochodu.  

Przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (interpretacja nr 0112-KDIL3-3.4011.249.2019.2.TW) był wniosek lekarza prowadzącego praktykę lekarską w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, który zwrócił się o zajęcie przez organ stanowiska w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych poniesionych w związku z posiadaniem dwóch samochodów wykorzystywanych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwości lekarza w powyższej kwestii wynikały z faktu, iż działalność prowadzona jest jednoosobowo, zaś w kosztach uzyskania przychodów uwzględniane byłyby wydatki związane z utrzymywaniem dwóch pojazdów. Wnioskodawca wskazał jednak, że konieczność posiadania dwóch samochodów wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, gdyż w razie serwisowania jednego z pojazdów niezbędne jest dysponowanie drugim samochodem, co uzasadnia wliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poczynionych na oba z samochodów.

Organ podatkowy przyznał lekarzowi rację, podkreślając, że o tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności decyduje przedsiębiorca, nie zaś organ podatkowy.

W interpretacji zaznaczone zostało także, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają ograniczeń w zakresie ilości pojazdów, jakie wykorzystywane mogą być na potrzeby działalności gospodarczej. W związku z powyższym brak jest przeszkód prawnych, aby podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej korzystał z więcej niż jednego samochodu, o ile jest to uzasadnione charakterem tej działalności (rozmiarem działalności, sposobem wykonywania usług itp.). Wydatki poniesione na każdy z pojazdów będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli w stosunku do każdego z nich zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  1. wydatek pozostaje w związku przyczynowo – skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  2. wydatek nie znajduje się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  3. wydatek jest właściwie udokumentowany.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązek wykazania związku kosztów poczynionych na każdy z pojazdów z prowadzoną działalnością gospodarczą spoczywa na przedsiębiorcy.