W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadzającą tzw. zerowy PIT dla młodych. Zwolnienie ma zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

Tzw. zerowy PIT dla młodych zakłada, że przychody otrzymane przez osoby do 26. roku życia ze stosunku pracy, umowy zlecenia, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ciągu całego roku podatkowego do kwoty 85.528 zł. Dla oceny wieku podatnika rozstrzygający będzie moment uzyskania przychodu. Zakresem zwolnienia nie będą objęte przychody z innych źródeł niż wymienione powyżej takich jak np. umowy o dzieło, samozatrudnienie czy też praktyki absolwenckie.

Zerowy PIT dla młodych w 2019 r.

Zwolnienie będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od sierpnia 2019 r., przy czym limit przychodu zwolnionego na 2019 r. wynosi 35.636,67 zł. Zasadniczo zwolnienie może zostać zastosowane przez podatników samodzielnie w zeznaniu rocznym składanym za 2019 r. W takim przypadku płatnik pobiera zaliczkę na PIT na dotychczasowych zasadach, czyli bez uwzględnienia omawianego zwolnienia.

Podatnik może jednak złożyć płatnikowi oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia  31 grudnia 2019 r. (lub do dnia ukończenia 26. roku życia, jeśli przypadnie przed końcem 2019 r.) przychody będą w całości zwolnione od podatku w ramach zwolnienia. W takim przypadku płatnik będzie zwolniony z obowiązku poboru zaliczek na PIT począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał oświadczenie, do końca tego miesiąca w 2019 r., w którym otrzymany przez podatnika przychód przekroczy kwotę w/w limitu lub podatnik ukończy 26. rok życia.

Zerowy PIT dla młodych od 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. tzw. zerowy PIT dla młodych stosowany będzie automatycznie, tj. bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika, do momentu ukończenia 26. roku życia przez podatnika lub przekroczenia limitu przychodu 85.528 zł.

Podatnik będzie jednak uprawniony do złożenia płatnikowi pisemnego wniosku o niestosowanie omawianego zwolnienia od podatku. W takim przypadku płatnik pobierze zaliczki na PIT bez stosowania zwolnienia, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten będzie składany odrębnie dla każdego roku podatkowego (w ramach własnego uznania podatnika).