Naczelny Sąd Administracyjny wydał w ubiegłym tygodniu przełomowy wyrok, usuwający dotychczasowe wątpliwości dotyczące spornej kwestii obejmowania kosztów paliwa ryczałtem służącym do określania wartości przychodu pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 lipca 2018 r. (II FSK 1185/16) uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym ryczałt określony w art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się nie tyko do samego udostępniania samochodu służbowego pracownikowi oraz kosztów stałych związanych z jego eksploatacją, ale również do kosztów związanych ze zużyciem paliwa.

Interpretacja przepisów podatkowych dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny stanowi szansę na zmianę dotychczasowego podejścia organów skarbowych do sprawy rozliczania kosztów paliwa jazd prywatnych pracowników w kierunku uproszczenia samym pracodawcom wywiązywanie się z obowiązku ustalania przychodu pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Ryczałtowe rozliczanie kosztów paliwa stanowi duże uproszczenie dla pracodawców, gdyż zwalnia ich z konieczności prowadzenia skomplikowanej ewidencji wyliczeń kosztów paliwa do celów podatkowych. Zabieg taki jest niezbędny, jeśli przyjąć za przeważającym dotąd stanowiskiem organów skarbowych, że koszty paliwa powinny być wliczane do podstawy opodatkowania przychodu pracownika. W takim przypadku konieczne jest dokładne określenie wysokości kosztów poniesionych na paliwo, co zwykle jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy pracownik po godzinach używa samochodu z zatankowanym wcześniej paliwem dla celów służbowych lub gdy w godzinach pracy wykorzystuje samochód do celów służbowych zatankowanym wcześniej za własne środki paliwem dla celów prywatnych.

Jeśli organy skarbowe przyjmą wykładnię przepisów podatkowych dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny, wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych w całości opodatkowane będzie ryczałtowo.

Oznacza to, że zgodnie z zasadami ryczałtowego opodatkowania nieodpłatnego przychodu pracownika z tytułu udostępnienia przez pracodawcę samochodu służbowego do celów prywatnych, ryczałt miesięczny wynosić będzie 250 zł dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm2 i 400 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm2. Opłaty te miałyby obejmować wszystkie wydatki związane z użytkowaniem przez pracownika samochodu, w tym także koszty paliwa.