POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. DEFINICJE

  Ilekroć w Polityce Prywatności i Plików Cookies mowa o:

  1. Administratorze Danych – rozumie się przez to adwokata Krzysztofa Berger Kancelaria Adwokacka Berger Legal z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Thomasa W. Wilsona 7 lok. 9, NIP: 6521610543.
  2. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta z Serwisu, w tym osobę, która zapisała się na newsletter.
  3. Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.bergerlegal.pl.
  4. Urządzeniu - rozumie się przez to urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu (np. komputer, smartfon).
  5. Oprogramowaniu - rozumie się przez to przeglądarki internetowe, przy pomocy których Użytkownik korzysta z Serwisu.
  6. Plikach Cookies – rozumie się przez to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  7. RODO - rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przetwarzane przez Administratora Danych w celach:
   1. marketingowych związanych ze świadczeniem usługi newsletter oraz informowaniem o szkoleniach organizowanych przez Administratora Danych (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych oraz na przetwarzanie w tym celu danych osobowych Użytkownika) – podstawa przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
   2. w celu kontaktu z Użytkownikiem na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi - podstawa przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
   3. dla celów statystycznych - podstawa przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Administrator Danych może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas zapisu na newsletter:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e –mail,
   3. firma.
  5. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych, współpracujące z Administratorem Danych, w ramach wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym Administrator Danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, internetowych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator Danych będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.
 3. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza lub naruszyło przepisy RODO lub inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w celu zapisu na newsletter jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia z Użytkownikiem umowy. W przypadku jednak niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będą Użytkownikowi przesyłane informacje handlowe i marketingowe Administratora Danych.
 4. PLIKI COOKIES
  1. Administrator Danych w ramach Serwisu korzysta z Plików Cookies.
  2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
   1. „sesyjne” – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania,
   2. „stałe” – są to pliki przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. W ramach Serwisu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
   1. „niezbędne” - Pliki Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. „wydajnościowe” - Pliki Cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
   3. „funkcjonalne” - Pliki Cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. W wielu przypadkach Oprogramowanie domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach Oprogramowania bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania, np.:
   1. w przeglądarce Internet Explorer,
   2. w przeglądarce Mozilla Firefox,
   3. w przeglądarce Chrome,
   4. w przeglądarce Safari,
   5. w przeglądarce Opera.
  6. Administrator Danych informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  7. Pliki Cookies zamieszczane są w Urządzeniu Użytkownika i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem Danych partnerów.
  8. Więcej informacji na temat Plików Cookies dostępnych jest w ustawieniach Oprogramowania.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies.
  2. Użytkownicy będą informowani o zmianach niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu.